13.12.2015

Právní služby


Obchodní právo

 • Zakládání, změny a likvidace společností, spolků a ústavů; převody podílů, změny v orgánech společností, zápisy do obchodního rejstříku, včetně přípravy potřebných dokumentů
 • Vymáhání a správa pohledávek (včetně exekučního řízení)
 • Příprava a sepis smluv z obchodních závazkových vztahů
 • Zastupování ve sporech a ve sporném řízení před soudy
 • Zastupování dlužníka, věřitele či insolvenčního správce v insolvenčním řízení

 

Občanské právo

 • Sepis smluv různých druhů – kupní, darovací, o dílo, o půjčce, nájemní, příkazní apod.
 • Řešení sporů o určení vlastnictví, o vypořádání spoluvlastnictví, o určení neplatnosti smluv, o náhrady škody a vydání bezdůvodného obohacení
 • Vymáhání pohledávek z občanskoprávních vztahů (půjčky, nájemné, apod.)
 • Zastupování ve výše uvedených sporech v řízení před soudy a jinými orgány

 

Trestní právo

 • Obhajoba v trestních věcech – právní pomoc obviněné osobě, aby byla šetřena veškerá její práva v trestním řízení a byly objasněny veškeré okolnosti, které obviněného zbavují viny nebo ji do té míry oslabují, že je pro soud důvodem pro uložení mírnějšího trestu nebo pro upuštění od potrestání
 • Sepis trestního oznámení
 • Zastupování poškozeného a uplatňování náhrady škody v trestním řízení

 

Právo nemovitostní

 • Komplexní zajištění převodů nemovitostí – sepis kupní smlouvy, darovací smlouvy, směnné smlouvy, zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, včetně ověření pravosti podpisů a vyhotovení návrhu na vklad do katastru nemovitostí
 • Poskytování služby advokátní úschovy kupní ceny při převodech nemovitostí do doby vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
 • Zástavní smlouvy, smlouvy o zřízení věcných břemen, předkupní práva
 • Nájemní a podnájemní smlouvy k bytům, prostorům určeným k podnikání a jiným nemovitostem