13.12.2015

Profil

Jsem absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Advokátní praxi vykonávám v Litoměřicích od roku 1991 jako samostatný advokát. V letech 1984 – 1991 jsem působil jako soudce u Okresního soudu a Krajského soudu v Ústí nad Labem na trestním úseku. Poskytuji právní služby právnickým i fyzickým osobám jak ve věcech plynoucích z podnikatelské činnosti, tak i ve věcech plynoucích z běžného života a to především v oblastech obchodního práva, občanského práva a trestního práva. Mám praktické zkušenosti v oblasti úpadkového práva při úzké spolupráci se správci konkurzní podstaty, tak i s konkurzními věřiteli. Zastupuji věřitele při vymáhání pohledávek včetně exekučního řízení. Nemalou část mé agendy představuje právo nemovitostní, včetně provádění advokátních úschov. Právní služby poskytuji formou právních konzultací, sepisování právních listin, zastupování před soudy a jinými státními orgány a institucemi, výkonem práva obhajoby. Spolupracuji se soudními znalci, notáři, auditory, realitními kancelářemi i s jinými advokátními kancelářemi. Právní pomoc poskytuji klientům s plným ohledem na jejich individuální požadavky tak, aby při zachování nezbytné diskrétnosti a zákonného postupu bylo dosaženo co nejpříznivějšího výsledku.